Faza księżyca
element grafiki
Widoczność księżyca: 7,45%
02.07.2022
Uchwały
Nowe Chechło 2021-08-07
 UCHWAŁY
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW  KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2021-08-07

 

  Uchwała nr1

 Przyjęto protokół z zebrania za sezon łowiecki 2018/2019.

   za 23                   przeciw 0              wstrzymało się 0

   Uchwała nr2

 Przyjęto sprawozdanie  zarządu za sezon łowiecki 2019/2020 i 2020/2021   

     za 23                   przeciw 0               wstrzymało się 0

   Uchwała nr3

 Zatwierdzono  sprawozdanie komisji rewizyjnej za sezon łowiecki 2019/2020

          i 2020/2021

   za 20              przeciw 3                wstrzymało się  0

    Uchwała nr4

 Zatwierdzono  wykonanie budżetu za sezon łowiecki 2019/2020 i 2020/2021

    za 23              przeciw 0                  wstrzymało się 0

    Uchwała nr5

  Udzielono  absolutorium członkom zarządu:

Prezes        koła :              za 18    przeciw 5    wstrzymało się   0

Łowczy        koła:              za  17    przeciw 5     wstrzymało się  1

Sekretarz     koła:              za  23    przeciw 0    wstrzymało się  0

Skarbnik       koła:             za   16    przeciw 6    wstrzymało się  1

  Uchwala nr 6

   Zatwierdzono  budżet na sezon łowiecki 2021/2022

    za 23              przeciw 0                 wstrzymało się 0

  Uchwała nr7 

  Myśliwy zapraszający gościa na polowanie zbiorowe wnosi opłatę w kwocie 100,00 zło kasy koła.

     za 23         przeciw 0                   wstrzymało się  0

  Uchwała nr 8

      Myśliwy koła za udział w polowaniu zbiorowym wnosi opłatę  20 ,00 zł

      za 23           przeciw 0                    wstrzymało się 0

  Uchwała nr 9

     W okresie od 01.04.-31.10 w każdym sezonie łowieckim zawiesza się polowania na nęciskach    

       stałych i tymczasowych celem zabezpieczenia pól i łąk przed szkodami

       za 23        przeciw  0                   wstrzymało się  0

    Uchwała nr10

     Walne zgromadzenie upoważnia zarząd do zakupu urządzeń łowieckich w zależności od potrzeb

      potrzeb w każdym sezonie łowieckim

     za  23       przeciw  0                 wstrzymało się  0

    Uchwała nr11

     Walne zebranie upoważnia zarząd koła do weryfikacji każdego myśliwego który ubiega się o         

     członkostwo w kole .Myśliwy taki zostaje przyjęty na okres 3 lat jako rezydent. Po  tym czasie

     Zarząd rozpatruje wniosek o przyjęcie do koła ponownie.

       za 23          przeciw  0                 wstrzymało się 0

    Uchwała  nr12

    Walne zgromadzenie zobowiązuje skarbnika koła do wypłacenia premii za strzeloną zwierzynę oddana do

     skupu do 10 dnia po zakończeniu kwartału w którym ta zwierzyna została pozyskana.

         za   23        przeciw 0                    wstrzymało się 0  

      Uchwała  nr 13

      Walne zgromadzenie ustala stawkę roboczogodziny na 25,00 zł

          za  15           przeciw  8                 wstrzymało się  0

       Uchwała nr 14

     Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd  koła do zakupu bażantów  celem introdukcji.

      za 23               przeciw  0                wstrzymało się  0

     Uchwała  nr15

     Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd koła do zorganizowania uroczystości św. Huberta wraz z 

     urzędem gminy Świerklaniec w każdym sezonie łowieckim. Koszt imprezy ok. 3000,00 zł.Rozliczenie

     osoba odpowiedzialna za organizację przedstawi na kolejnym walnym zebraniu.

        za 23              przeciw 0                  wstrzymało się 0

      Uchwała nr 16

         Walne zgromadzenie wyraża zgodę na budowę paszarni wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

           za 23              przeciw  0                wstrzymało się 0

        Uchwała nr 17

        Walne zebranie upoważnia Zarząd koła do wypowiedzenia umowy firmie Solid -rezygnacja za alarmu

        w domku myśliwskim .

           za 23         przeciw 0              wstrzymało się 0

         Uchwała nr  18

         Walne zebranie upoważnia Zarząd koła  do wypowiedzenia umowy dotyczącej mediów w domku 

           myśliwskim.

            za  23          przeciw 0           wstrzymało się 0

         Uchwała nr 19

           Walne zgromadzenie zwalnia Zarząd koła z limitu 5 tyś zł. W sprawie dotyczącej budowy paszarni

         pomieszczenia gospodarczego zgodnie z uchwałą

            za 23               przeciw 0         wstrzymało się 0 

         Uchwała nr 20

         Wybrano członków pocztu sztandarowego : kol .Gad Stanisław, kol. Piekarski    Andrzej, 

           kol. Kasprusz    Justyna

              za 23                  przeciw  0  wstrzymało się 0

           Uchwała nr 21

          Walne zgromadzenie koła zwalnia Diany koła z prac gospodarczych w każdym sezonie łowieckim .

              za  23         przeciw  0                wstrzymało się 0

 

          Uchwała nr 22

          Walne zgromadzenie likwiduje następujące uchwały :

          Uchwala nr 18 z dnia 09.04.2019

          Uchwała nr 19 z dnia 02.04.2016

           Uchwała nr 20 z dnia 02.04.2016

           Uchwała nr 23 z dnia 04.04.2016

          Uchwała nr 22 z dnia 20.04.2013

          Uchwała nr 11 z dnia 26.04.2014

           Uchwała nr 12 z dnia 26.04.2014

           Uchwała nr 14 z dnia  26.04.2014

          Uchwała  nr 15 z dnia 02.04.2016

          Uchwała  nr 10 z dnia  01.06.2019

              za 23           przeciw 0       wstrzymało się 0


 

   

 

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2019-06-01

 

Nakło Śląskie 2019-06-01
 UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2019-06-01
Komisja w składzie :
Kol. Piotr Machalica
Kol. Tomasz Dyszy
Stwierdza prawomocność obrad, na stan 26 członków obecnych podczas głosowania uczestniczyło - 18 członków

Uchwała nr 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

Uchwała nr 2
Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

Uchwała nr 3
W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu
Prezes Marek Dyszy za 18 przeciw 0 wstrzymujących
Łowczy Piotr Holewa za 18 przeciw 0 wstrzymujących
Sekretarz Andrzej Piekarski za 18 przeciw 0 wstrzymujących
Sekretarz Gabriel Mateja za 18 przeciw 0 wstrzymujących

Uchwała nr 4
Przyjęto budżet na rok 2018/2019

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 5
WZCZKŁ „Świerklaniec”  w związku ze śmiercią  kol. Rafała Ciemięgi umarza wszelkie należności kol. wobec
koła. 
Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 6
WZCZKŁ „Świerklaniec” ustala opłatę 50% kwoty wpisowego dla nowo wstępujących do KŁ „Świerklaniec” wobec  syna lub córki myśliwego naszego koła .
Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 7
WZCZKŁ „Świerklaniec” ustala zasady pozyskania trofeów zwierzyny płowej :
a).trofea pozyskane przez członków Koła Łowieckiego „Świerklaniec „ pozostają ich                               własnością.
b). trofea pozyskane zgodnie z zasadami selekcji przez gościa koła po wycenie są własnością gościa 
c).trofea pozyskane niezgodnie z zasadami kryteriów selekcji pozostają własnością Koła Łowieckiego
„Świerklaniec”
Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 8
Wprowadza się opłatew wysokości 500,00 zł celem zabezpieczenia płatności szkód w uprawach rolnych:
a) z opłaty zwolnieni są myśliwi którzy płacą składkę ulgową na koło i PZŁ
b) z opłat zwolnieni są myśliwi koła którzy w danym sezonie łowieckim pozyskują zwierzynę grubą  o łącznej wartości 500 zł na polowaniachindywidualnych
Za 15 Przeciw 0 Wstrzymujących 3
Uchwała nr 9
Upoważnia się zarząd koła do złożenia wniosków o odznaczenia koła oraz wytypowano członków koła do odznaczeń śląskich i krajowych
Dyszy Marek, Skutnik Ewald, Holewa Piotr, Flisowski Piotr, Piechowiak Stanisław, Dyszy Henryk, Machalica Piotr, Goźliński  Zdzisław , Popanda Karol, Kasprusz Andrzej, Trzęsimiech Władysław

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 10 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /
 
 Od 01.06. do 01.10 w każdym sezonie łowieckim dozwolone jest pozyskanie dzika tylko na polach i łąkach celem zabezpieczenia upraw przed szkodami.

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0
Uchwała nr 11
Ambony po zmarłych kolegach i byłych członkach koła stają się ambonami ogólnodostepnymi.

Za 18 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Nakło Śląskie 2018-05-26

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2018.05.26

 

Komisja w składzie :

Kol. Stanisław Gad

Kol. Henryk Andrzejewski

Stwierdza prawomocność obrad, na stan 29 członków obecnych podczas głosowania uczestniczyło - 25 członków

 

Uchwała nr 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 2

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 3

W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu

Prezes Marek Dyszy za 25 przeciw 0 wstrzymujących

Łowczy Piotr Holewa za 25 przeciw 0 wstrzymujących

Sekretarz Andrzej Piekarski za 25 przeciw 0 wstrzymujących

Sekretarz Gabriel Mateja za 25 przeciw 0 wstrzymujących

 

Uchwała nr 4

Przyjęto budżet na rok 2018/2019

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec upoważnia zarząd do zakupu dwóch ambon w kwocie do 2000,00 zł za sztukę w sezonie 2018/19

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec powołuje Kol. Stanisława Gad na przedstawiciela naszego Koła do szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 7

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec upoważnia zarząd do zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącego regresu wobec członków zarządu koła wynikającego ze zmiany prawa łowieckiego.

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

 

 

Uchwała nr 8

Myśliwy który nie przedstawił zaświadczenia, że oddał krew dzika do Inspektoratu Weterynarii w celu badania na występowanie ASF, nie otrzyma odstrzału na następną sztukę dzika.

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 9

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec upoważnia zarząd do podejmowania decyzji w sprawie remontu domku /naszej siedziby/

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 10

Zarząd Koła Łowieckiego „Świerklaniec” do trzech miesięcy zamieści na stronie internetowej naszego koła obowiązujące uchwały Walnych Zgromadzeń

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 11

Tracą moc dotychczas podjęte uchwały przez członków K Ł „ Świerklaniec „ z Walnych Zgromadzeń o następujących numerach:

11/2012

10/2014

21/2014

27/2013

15/2017

17/2017

23/2014

32/2013

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 12

Wybrano delegata Marka Dyszy na Zjazd Okręgowy PZŁ

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 13

 

Zadano pytanie, czy zebranie zostało przeprowadzone prawidłowo i czy nikt nie miał do niego zastrzeżeń.

 

Za 25 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2017-04-23

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2017.04.23

 

Uchwała nr 1

Zatwierdzeniu się sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wykonanie budżetu za rok ubiegły.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 2

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 3

Udziela się absolutorium członkom zarządu.

Prezes koła kol. Marek Dyszy Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

Łowczy koła kol. Piotr Holewa Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

Sekretarz koła kol. Andrzej Piekarski Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0 Skarbnik koła kol. Gabriel Mateja Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 4

Zatwierdza się budżet przedstawiony przez Zarząd na kolejny rok.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 5

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych:

1. Dziki - wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

  2. Jeleń Byk - wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

  3. Jeleń Łania, Ciele - wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

  4. Sarna, Rogacz, Koza, Koźlę - wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

  5. Bażanty - odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań. Polowania odbywają się tylko według planu polowań.

  6. Kaczki - polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień, w soboty od 12( w południe) do niedzieli do 12( w południe). Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 6

Zarząd w sezonie 2017-2018 r. zakupi 100 szt bażantów

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 7

Zarząd koła zakupi drewno okrojone do budowy ambon.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 8

Walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do wydatkowania na cele nie ujęte w budżecie koła a związane z działalnością statutową kwoty 5000,00zł z jednoczesnym uzasadnieniem na następnym walnym zgromadzeniu koła.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 9

Walne zgromadzenie podjęło uchwałę o przyznaniu ryczałtu w wysokości 1000,00zł kol Holewa Piotr na cele związane z działalnością statutową łowczego

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 10

1 Walne zgromadzenie ustala dla Członków koła , którzy w danym sezonie łowieckim ukończyli 70lat życia, obniżkę składki członkowskiej o 50 %

2 Walne zgromadzenie podejmuję uchwałę o zwolnieniu z składki członkowskiej kol. Romana Trębaczowskiego wpisując kol. w poczet Członków Honorowych Koła

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 11

WZCZKŁ „Świerklaniec” wyznacza następujących kolegów do odznaczeń łowieckich krajowych i śląskich:

Trembaczowski Roman,

Ciemięga Rafał,

Zdzisław Goźliński,

Machalica Piotr,

Popanda Karol,

Mateja Gabriel,

Piekarski Andrzej.

 

Za 24 przeciw 0 wstrzymało się 1

 

Uchwała 12

Walne zgromadzenie wyznacza Kol. odpowiedzialnych za wypełnienie i złożenie wniosków do odznaczeń łowieckich w 2017 i 2018 r. do ORŁ w Katowicach:

1. Kol. Piotr Machalica

2. Kol. Andrzej Kasprusz

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 13

Walne zgromadzenie upoważniło zarząd koła do organizacji obchodów 70-lecia koła razem z urzędem gminy Świerklaniec i szczegółowe rozliczenie kosztów tej imprezy na walnym zgromadzeniu w 2018r

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała nr 14

Walne zgromadzenie podjęło uchwałę aby na zakończenie sezonu łowieckiego Zarząd zorganizował zabawę myśliwską { okres karnawału}

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwałą nr 15 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

WZCZKŁ Świerklaniec upoważnia zarząd do zakupu 5 ambon w sezonie łowieckim.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 16

WZCZKŁ Świerklaniec upoważnia Zarząd do zawarci umowy z biurem rachunkowym.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 17 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

WZCZKŁ Świerklaniec upoważnia zarząd do wybrania komitetu do spraw budowy nowej siedziby koła.

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 18

Tracą moc dotychczas podjęte uchwały przez członków K Ł „ Świerklaniec „ z Walnych Zgromadzeń o następujących numerach: 11/2013, 6/2015, 9/2014, 12/2016

 

Za 25 przeciw 0 wstrzymało się 0

Nakło Śląskie 2016-04-02

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2016.04.02

 

Uchwała nr 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonanie budżetu za rok ubiegły

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 2

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 3

Udziela się absolutorium członkom zarządu.

Prezes koła kol. Marek Dyszy Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

Łowczy koła kol. Piotr Holewa Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

Sekretarz koła kol. Andrzej Piekarski Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0 Skarbnik koła kol. Gabriel Mateja Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 4

Zatwierdza się budżet przedstawiony przez Zarząd na rok kolejny

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 5

Od sezonu 2016 - 2017 koło łowieckie „Świerklaniec” umożliwia dokonywanie wpisów do ewidencji myśliwych na polowanie indywidualnie w formie elektronicznej.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 6

Wszyscy myśliwi KŁ. „Świerklaniec” są upoważnieni do wpisywania innych kolegów z koła na ich prośbę.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 7

Wpisywania zaproszonych gości na polowanie indywidualne do ewidencji dokonuje osoba zapraszająca.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 8

Każdy myśliwy dokonujący wpisów na polowanie indywidualne odpowiada za ich zgodność w ewidencji pobytu w łowisku.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 9

Książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku jest wyłożona w miejscu zamieszkania łowczego koła Holewa Piotr w Piekarach Śląskich przy ulicy Tarnogórskiej 58.

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała nr.10

Wykaz nęcisk pozostaje w skrzynce przy domku myśliwskim KŁ „Świerklaniec” w Nakle Śląskim. ( dotyczy nęcisk stałych i tymczasowych).

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 11

Ustala się wysokość składki członkowskiej w wysokości 60 zł. miesięcznie.

 

Za 15 przeciw 1 wstrzymało się 10

 

Uchwała nr 12 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2017-04-23)

Na sarny – rogacze rozpoczynamy polować indywidualnie, zgodnie z kalendarzem łowieckim tylko w rejonie sad-remizy i Świerklińcu a także na terenie podchód Nakło teren A ,B ,C ,D

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 13

Członkowie KŁ. „Świerklaniec” zgłaszają swoją obecność na polowanie zbiorowe w wersji elektronicznej do środy przed każdym polowaniem zbiorowym. Przy dokonywaniu wpisu należy podać informację o ilości zaproszonych gości, naganiaczy a także psach polujących. Jeżeli myśliwy nie dokona wpisu w wyznaczonym terminie, musi uzyskać osobiście zgodę prowadzącego polowanie.

Za 23 przeciw 1 wstrzymało się 2

 

Uchwała nr . 14

Przed każdym rozpoczynającym się sezonem łowieckim, każdy z kolegów ma obowiązek sprawdzenia przydzielonej mu ambony przez łowczego czy nadaje się do polowania. Brakujące szczeble, zastrzały, deski, okrycia dachowe należy uzupełnić do 25.03 br., tak aby ambona nadawała się do użytku w nowym sezonie. Jeżeli jest całkowicie zniszczona należy to zgłosić łowczemu do 15.03 br. przed rozpoczęciem sezonu. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wstrzymaniem odstrzału na zwierzynę grubą na okres 6 miesięcy. Jeżeli przez ten okres ambona pozostanie w złym stanie odstrzał będzie wstrzymany aż do wykonania pracy

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 15

Uchwala się zasady odpłatności za korzystanie z domku myśliwskiego:

Członek koła raz w roku korzysta z domku w cenie 20 zł (drzewo ,energia itp.), następnie za każde wynajęcie 120 zł. Chęć wynajęcia domku przez myśliwego ustalane jest tylko z gospodarzem domku, który daje i odbiera klucze od wynajmującego, spisuje protokół wynajęcia i dostarcza go zarządowi na najbliższym zebraniu. Domek może być wynajęty tylko członkowi naszego koła.

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała nr . 16

Kończąc lub rozpoczynając polowanie indywidualne wcześnie rano, a także w późnych godzinach wieczornych lub nocy, wyjeżdżamy lub dojeżdżamy do łowiska najkrótszą drogą od lub do ulicy głównej.

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

Uchwała nr . 17

Polując indywidualnie z podchodu na terenie naszego obwodu, samochód pozostawiamy na najbliższym parkingu przed wejściem do danego łowiska. Samochodem można tylko podjechać po pozyskaną zwierzynę, po czym wyjeżdżamy z łowiska najkrótszą drogą do ulicy głównej.

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr . 18

Tracą moc dotychczas podjęte uchwały przez członków koła łowieckiego „Świerklaniec” w Nakle Śląskim z walnych zgromadzeń o następujących numerach:

15/2012, 33/2013, 46/2011, 18/2013, 50/2011, 26/2013, 19/2012, 20/2012, 53/2011, 2/2011, 24/2013, 14/2012.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 19 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /

Walne zgromadzenie upoważnia Zarząd koła do wydawania odstrzałów indywidualnych na zwierzynę grubą dla gości na okres jednego miesiąca przy czym obowiązują następujące zasady :

1 Odstrzał można wydawać na następujące gatunki : dzik , sarna-rogacz , koza , kożle , Jeleń byk , Lania i ciele .

2 Kwota za wydanie odstrzału za każdą sztukę wynosi :

- dzik , sarna koza i kożle , jeleń lania i ciele 200 zł

-sarna rogacz 300zł

-jeleń byk 500 zł

3 Zaproszony gość nie może sam polować w łowisku , tylko z osobą zapraszającą lub innym członkiem naszego koła , który posiada aktualne dokumenty do wykonywania polowania indywidualnego na dany sezon łowiecki .

4 Wpisu do książki ewidencji dokonuje osoba , która wraz z gościem przebywa na polowaniu indywidualnym w danym dniu .

5 Każdą sztukę należy bezwzględnie pokazać łowczemu koła jeżeli zaproszony zabiera ją na użytek własny .( nie dotyczy jeżeli sztuka zostanie oddana do punktu skupu )


Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała 20 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /

Płatność dla gości za pozyskaną sztukę zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym :

Dzik: cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 200 zł

Sarna rogacz cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 300zł

Sarna – koza cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 300 zł

Sarna kożle cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 250 zł

Jeleń byk cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 1500 zł

Jeleń łania cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 600 zł

Jeleń ciele cena 1 klasy jakości tuszy obowiązująca w skupie , lecz nie mniej jak 500 zł

Każdą sztukę można oddać do punktu skupu przy czym koło nie wypłaca rekompensaty zwrotu kosztów polowania .


Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

 

 

Uchwała nr 21

Walne WZCZKŁŚ upoważnia zarząd na zorganizowanie polowań zbiorowych komercyjnych w kolejnych sezonach łowieckich.

 

Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 22 /uchwała nie przeszła 13 osób przeciw/

 

Uchwala się iż każdy myśliwy może pozyskać 5 dzików na użytek własny w cenie ryczałtu , pozostałe dziki można wziąć na użytek własny w cenie skupu pomniejszonej o 20 %

 

Za 8 przeciw 13 wstrzymało się 5

 

Uchwała nr 23 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /

Uchwala się następującą odpłatność za dzika zabieranego na użytek własny :

 • Dzik do 50 kg płacony w ryczałcie 100 zł . Dziki powyżej 50 kg w 2 klasie jakości , ceny obowiązującej w punkcie skupu jednak nie mniej niż 100zł .

 • Uchwala się kasację 1 punktu uchwały nr 21 uchwalonej na Zebraniu Walnym w dniu 2013-04-20


Za 26 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Nakło Śląskie 2015-04-11

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2015.04.11

 

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie :

Kol. Stanisław Gad

Kol. Andrzej Kasprusz

Stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „ Świeklaniec „ w dniu 2015.04.11. Na stan 28 członków obecnych jest 23, w trakcie Zebrania dwóch członków wyszło, w związku z tym ważnych kart do głosowania wydano 21.

 

Uchwała nr 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wykonanie budżetu za rok ubiegły.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 2

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 3

Udziela się absolutorium członkom zarządu.

Prezes koła kol. Marek Dyszy Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

Łowczy koła kol. Piotr Holewa Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

Sekretarz koła kol. Andrzej Piekarski Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0 Skarbnik koła kol. Gabriel Mateja Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 4

Przyjęto plan działalności oraz budżet na rok 2015/2016

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 5

Uchwala się wysokość składki członkowskiej w roku 2015/2016 w wysokości 60 zł miesięcznie.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 6 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2017-04-23)

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych.

Dzik-wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

Jeleń byk-wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

Jeleń łania, ciele – wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

Sarna rogacz- wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu, przy zastrzeżeniu iż polowanie rozpoczynamy od 1 sierpnia.

Sarna koza ,kożle- wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu.

Bażanty- odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z & 5 Regulaminu Polowań. Polowania zbiorowe tylko według planu polowań.

Kaczki-polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień , w soboty od 12 ( w południe ) do niedzieli do 12 ( w południe ). Polowanie może się odbywać tylko zgodnie z &5 Regulaminu polowań.

Traci moc Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 2014.04.26. w sprawie wydawania odstrzału na zwierzynę grubą.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 7

Traci moc uchwała nr 56 Walnego Zgromadzenia z dnia 2011.04.09. w sprawie terminu odstrzału dzików.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 8

Wybory do władz Koła odbywać się będą w sposób tajny.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 9

Liczebność nowo wybranego Zarządu Koła wynosi 4 członków ( prezes , łowczy , skarbnik, sekretaż )

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 10

Liczebność Komisji Rewizyjnej wynosi 3 osoby

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 11

Powołano Zarząd w następującym składzie:

Prezes Dyszy Marek

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Łowczy Holewa Piotr

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Skarbnik Mateja Gabriel

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Sekretarz Piekarski Andrzej

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

 

Uchwała nr 12

Powołano Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Przewodniczący Popanda Karol

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Członek Machalica Piotr

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Członek Kasprusz Andrzej

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 13

Wybrano delegata na Zjazd Okręgowy PZŁ

Prezes Dyszy Marek

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 14

Wyznaczono zasłużonych członków koła do oznaczeń łowieckich :

Trembaczewski Roman, Dyszy Henryk ,Skutnik Ewald, Piechowiak Stanisław – do odznaczeń krajowych.

Popanda Karol, Machalica Piotr, Piekarski Andrzej , Gożliński Zdzisław – do odznaczeń śląskich.

 

Za 21 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2014-11-22

 

UCHWAŁA

WALNEGO NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2014.11.22

 

Komisja w składzie :

Kol. Andrzej Kasprusz

Kol. Stanisław Gad

 

Stwierdza prawomocność obrad, na stan …28.. członków obecnych jest- …17.....

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec akceptuje zaproponowany projekt sztandaru ,oraz upoważnia Zarząd koła do wykonania I pokrycia z funduszu koła kosztów wykonania sztandaru, drzewca , gwożdzi oraz gabloty na przechowywanie sztandaru

 

Za 17 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec wyraża zgodę na przeprowadzenie rekultywacji łąk, oraz pokrycia koszów z funduszy koła.

 

Za 17 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu domku myśliwskiego i pokrycia kosztów tego remontu z funduszy koła.

 

Za 17 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego Świerklaniec systematyzuje oraz wprowadza następujące nazewnictwa poszczególnych rejonów naszego obwodu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015.wg propozycji zarządu,która określa warunki wykonania I stosowne wpisy.

NAKŁO POLA, BRYNICA, ŻYGLIN, MIASTECZKO ŚL.

OSTROŻNICA

I. Nakło pola podchód:

1) Teren A - pola Nakło – Chechło jadąc szosą od Chechła w kierunku domku myśliwskiego po lewej stronie.

2) Teren B - pola Nakło – za M. Pająkiem w kierunku szosy głównej biegnącej z

Nakła Śl. do Tarnowskich Gór.

3) Teren C - pola Nakło – jadąc szosą główną z Nakła Śl. w kierunku Tarnowskich Gór

po lewej stronie

4) Teren D - las Chechło - jadąc szosą od Chechła w kierunku domku myśliwskiego

po prawej stronie.

II. Żyglin podchód:

 1. Teren A - cała strona prawa jadąc szosą od Świerklańca do Żyglina

 2. Teren B - cała strona lewa jadąc szosą od Świerklańca do Żyglina

- Bród

 

III. Brynica podchód:

 1. Teren A - cała strona prawa jadąc szosą od Świerklańca do miejscowości Brynica

 2. Teren B - cała strona lewa jadąc szosą od Świerklańca do miejscowości Brynica

   

III. Miasteczko podchód:

 1. Teren A - cała strona prawa jadąc szosą od Tarnowskich Gór do miejscowości

Miasteczko Śl.

- Gierzyna

 1. Teren B - cała strona lewa jadąc szosą od Tarnowskich Gór do miejscowości

   

IV. Świerkliniec podchód :

  - cała strona lewa jadąc szosą od Świerklańca do Kozłówej Góry

 

  V. Borki podchód :

  - teren między Sadami a Świerklańcem ( obok marketu biedronki )

   

  VI. Remizy-Sady podchód :

  - remizy między Kozłową Górą a Świerklańcem ( tereny byłych sadów )

   

  VII. Karpaty podchód :

  - teren między Nakłem Śląskim a Orzechem

 

VIII. Ostrożnica podchód:

1) Wpisujemy się tylko do zeszytu jeżeli chcemy polować w rejonie :

- od wjazdu na stację paliw w Ostrożnicy do mostu na rzece Brynica w kierunku Niezdary

po prawej stronie.

 1.  
  1. W innych miejscach z podchodu na Ostrożnicy nie wolno polować.

    

Za 17 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniekoła Łowieckiego Świerklaniec powołuje komitet organizacyjny obchodów 68-lecia koła w następującym składzie:

1 Zarząd........................................................

2 Andrzej Piekarski.......................................................

3 Gabriel Mateja.....................................................

4 Henryk Andrzejewski...................................................

5 Stanisław Gad.................................................

Na datę obchodów przyjmuje się: 07.11.2015

Za 17 przeciw 0 wstrzymało się 0

Nakło Śląskie 2014-04-26

UCHWAŁY

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2014.04.26

 

Komisja w składzie :

Kol. Andrzej Kasprusz

Kol. Stanisław Gad

Stwierdza prawomocność obrad, na stan 27 członków obecnych jest 23.

 

Uchwała nr 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 2

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 3

Udziela się absolutorium członkom zarządu.

Prezes koła kol. Marek Dyszy Za 23 przeciw 0 wstrzymało się 0

Łowczy koła kol. Piotr Holewa Za 22 przeciw 0 wstrzymało się 1

Sekretarz koła kol. Zdzisłąw Goźliński Za 23 przeciw 0 wstrzymało się 0 Skarbnik koła kol. Piotr Machalica Za 23 przeciw 0 wstrzymało się 0

 

Uchwała nr 4

Przyjęto budżet na rok 2014/15

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 5

O terminie zebrań zarząd informować będzie kolegów poprzez stronę internetową, a w razie nagłej potrzeby telefonicznie.

 

Za 20 Przeciw 3 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 6

Odstrzały indywidualne będą wydawane w miejscu zamieszkania łowczego koła.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwałą nr 7

Goście zaproszeni na polowania zbiorowe mogą pozyskać zwierzynę na takich prawach jak myśliwi naszego koła.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 8

Upoważnia się zarząd do wydanie odstrzału na zwierzynę grubą dla leśniczych będących gospodarzami lasów w naszym obwodzie.(rogacz-1szt. dzik-1szt.) , oraz dla gości indywidualnych.

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

Uchwała nr 9 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2015-04-11)

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych:

 1. Dziki

a) nie więcej niż 3 szt. dla myśliwego do końca października,

b) od 1 listopada o pozyskaniu dzików decyduje zarząd.

c) przy polach uprawnych odstrzał dzików bez ograniczeń.

 

 1. Jeleń

 1. Jeleń Byk

 1. Wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

2.Jeleń Łania, Ciele

a) Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 

 1. Sarna

1. Sarna Rogacz

a) w miesiącu maju, czerwcu, lipcu odstrzał na 1 szt./m-c otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy,

b) w miesiącu sierpniu, wrześniu odstrzał otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy do wykonania planu

 1. Sarna Koza i Koźlę

 1. Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 

 1. Bażanty

a)odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań.

b) Polowania odbywają się tylko według planu polowań.

 

 1. Kaczki

a) Polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień, w soboty od 12( w południe) do niedzieli do 12( w południe) .

b) Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 10 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Koło z kasy koła wypłaca 50 zł miesięcznie dla łowczego za abonament telefoniczny

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 11/traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 / 

Uchwala się obowiązek przepracowania 40 godzin rocznie na rzecz koła lub zapłatę za nieprzepracowane godziny w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę roboczą. Prace gospodarcze na każdy rok łowiecki przydziela zarząd. Każdy myśliwy ma obowiązek ustalenia chęci wykonania prac gospodarczych z łowczym do zebrania w miesiącu maju bieżącego roku. Brak tej deklaracji w tym terminie upoważnia zarząd do nałożenia opłaty za prace gospodarcze, które muszą być wpłacone na konto koła do końca m-ca maja bieżącego roku. Myśliwi deklarujący swoją chęć w wykonywaniu prac powinni wykonać swoje prace do końca lipca bieżącego roku.


Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0


Uchwała nr 12 

Każdy myśliwy /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /naszego koła który nie wywiązał się z przydzielonych obowiązków wynikających z uchwał walnych zgromadzeń jest zobowiązany do przepracowania dodatkowych godzin gospodarczych, . Jeżeli myśliwy nie wywiązał się z danej uchwały zarząd przeliczy godziny na stawkę obowiązującą w naszym kole tzn. 1 godzina 10 zł i pisemnie wyśle danemu myśliwemu wezwanie do zapłaty. Nie rozliczenie się z godzin gospodarczych w wskazanym terminie spowoduje zastosowanie uchwał Statutu PZŁ przez zarząd .


Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 13

Plan polowań zbiorowych opracowuje zarząd koła, podając w szczególności 1 prowadzącego polowanie i 1 pomocnika oraz 2 organizatorów każdego polowania, dla których obecność na polowaniu jest obowiązkowa.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 14 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /

Gospodarzem domku myśliwskiego wybrano kol Trzęsimiech Władysław, jednocześnie został zwolniony z 40 godzin prac gospodarczych. Do obowiązków gospodarza należy :

a) pilnowanie porządku w domku myśliwskim, sprzątanie wnętrza domku,

c) palenie w kominku przed zebraniami w miesiącach zimowych,

 1. powiadomienie 

 2.  zarządu o potrzebach związanych z domkiem myśliwskim i obejściem.


Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0


Uchwała nr 15 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /

Upoważnia się zarząd do podpisania umowy z firmą ubezpieczającą na ubezpieczenie majątku koła oraz ubezpieczenia od szkód spowodowanych na uprawach rolnych przez zwierzynę.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 16

Introdukcja Bażantów 100 szt.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 17

Upoważnia się zarząd do zmiany aneksu umowy z Nadleśnictwem Świerklaniec.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 18

Upoważnia się prezesa zarządu kol. Marek Dyszy do zmiany naszej lokaty w banku.

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 19

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do wytypowania zasłużonych myśliwych do odznaczeń krajowych i śląskich, a także naszego koła. W osobach: Roman Trębaczewski, Ewalt Skutnik, Marek Dyszy, Anzelm Czaja, Piotr Holewa, Piotr Flisowski, Stanisław Piechowiak, Henryk Dyszy.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 20

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do korekty zatwierdzonego budżetu w razie konieczności

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 21 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Myśliwi, którzy nie uczestniczyli w comiesięcznych zebraniach w sezonie 2012/2013 zobowiązują się do odpracowania jednej soboty roboczej na rzecz koła.

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 22

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do delegowania kol Justyna Kasprusz i kol Mirosława Stanek na kurs trębacza.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 23 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Walne Zgromadzenie rozszerzyło Komisja ds. Szacowania Szkód o kol. Marek Rosół.

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

Kasacja

 

Uchwał nr 9 z 20.04.2013

Uchwała nr 14 z 20.04.2013

Uchwała nr 21 z 20.04.2013

Uchwała nr 20 z 20.04.2013

Uchwała nr 10 z 2013-04-20

Uchwała nr 6 z 2012-04-21

Uchwała nr 7 z 2012-04-21

Uchwała nr 58 z 09-04-2011

Uchwała nr 37 z 09.04.2011

Uchwała nr 28 z 20.04.2013

 

Za 23 Przeciw 0 Wstrzymujących 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2013-04-20

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2013.04.20

 

Komisja w składzie :

Kol. Andrzej Kasprusz

Kol. Stanisław Gad

Stwierdza prawomocność obrad, na stan 28 członków obecnych jest- 22

 

Uchwała nr 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 2

 

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 3

 

W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu

Prezes Marek Dyszy za 22 przeciw - wstrzymujących -

Łowczy Piotr Holewa za 22 przeciw - wstrzymujących -

Skarbnik Piotr Machalica za 22 przeciw - wstrzymujących -

Sekretarz Zdzisław Goźliński za 22 przeciw - wstrzymujących -

 

Uchwała nr 4

 

Podwyższa się składkę członkowską o 5 zł miesięcznie

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 5

 

Podwyższa się składkę członkowską o 10 zł miesięcznie

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 6

 

Przyjęto budżet na rok 2012/2013

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -


Uchwała nr 7

Odstrzały indywidualne na zwierzynę grubą w nowym sezonie otrzymują tylko koledzy, którzy brali czynny udział w życiu naszego koła a także dokarmiali zwierzynę w poprzednim sezonie. Wydawanie ww. odstrzałów rozpatrywane będzie przez Zarząd koła.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 8

 

Odstrzał indywidualny na kolejną sztukę w odstrzale można otrzymać po uregulowaniu w kasie koła,należności za poprzednią strzeloną sztukę,a także podpisania protokołu zabrania zwierzyny na użytek własny. Myśliwi niezainteresowani odstrzałem następnej sztuki mają obowiązek uregulowanie należności za pozyskaną zwierzynę do 30 dni. (nie dotyczy zwierzyny oddanej do punktu skupu).

 

Za. 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwał nr 9 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Odstrzały indywidualne będą wydawane tylko na comiesięcznych zebraniach członków koła. W innym terminie można otrzymać odstrzał za zgodą łowczego koła.

 

Za 21 Przeciw 1 Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 10 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Wydanie odstrzału na zwierzynę grubą dla leśniczych będących gospodarzami lasów w naszym obwodzie.(rogacz-1szt. dzik-1szt.)

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwałą nr 11 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2017-04-23)

Zabrania się strzelania do sarny-kozy i koźląt w oddział 177 tj: (rejon Brynica z ambon o numerach od 7 do 12 + zasiadka nr.3).

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 12

 

Zabrania się zakładania nęcisk stałych w oddział 177, czyli pod ambonami od numerach 7 do 12 + zasiadka nr.3. (nie dotyczy zakładania nęcisk na lisy ogólnodostępnych).

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwałą nr 13

W przypadku zrealizowania zatwierdzonego planu pozyskania danej zwierzyny, wszystkie wydane upoważnienia automatycznie tracą dalszą moc w tym zakresie. Na myśliwych ciąży zatem obowiązek szczególnej ostrożności i bieżącego czuwania nad tym, czy posiadane przez nich upoważnienie do pozyskania danej zwierzyny nie utraciło mocy.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 14 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Każdy z myśliwych ma obowiązek brania udziału w ośmiu comiesięcznych zebraniach członków koła w każdym sezonie. Nie wywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z wstrzymaniem odstrzału indywidualnego w przyszłym sezonie na zwierzynę grubą na okres 3 miesięcy z dniem rozpoczęcia nowego sezonu łowieckiego.

 

Za 20 Przeciw 2 Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 15

 

Budowa chłodni w jednym z pomieszczeń w paszarni w sezonie 2013-2014r. Za budowę chłodni odpowiedzialni są koledzy Potocki, Paruzel, Piechowiak w terminie do uzgodnienia.

 

Za 14 Przeciw 8 Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 16

 

Do nowej chłodni zostanie wprowadzony regulamin jak należy z niej korzystać, ustalony przez zarząd koła.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 17

 

Z chłodni mogą korzystać tylko członkowie naszego koła.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 18 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

 

Miejscem wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest siedziba naszego koła na budynku domku myśliwskiego ul. Leśna w Nakle Śląskim.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 19

 

Upoważnia się zarząd do zmiany umowy dzierżawy łąk. Wydzierżawienie dodatkowych 2 łąk w Żyglinie i Ostrożnicy.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 20 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

 

Upoważnia się zarząd do podpisania umowy z operatorem sieci telefonicznej w celu wykupienia abonamentu dla łowczego koła.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 21 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

 

Myśliwi nie będący członkami naszego koła na polowaniach zbiorowych nie mają prawa odstrzału do jelenia byka. Członkowie WRŁ zaproszeni na polowanie zbiorowe mogą pozyskać jelenia byka.

 

Za 21 Przeciw 1 Wstrzymujących -

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 22 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /


Odpłatność za zwierzynę grubą dla członków koła zabierana na użytek własny:

1.Dziki do 50 kg płacone w ryczałcie 80 zł za szt. Dziki powyżej 50 kg płatne w II klasie jakości tuszy ceny obowiązującej w punkcie skupu, jednak nie mniej niż 80 zł.

2.Koźle 1 szt. 100 zł

3.Kozioł 1 szt. 150 zł

4.Koza 1 szt. 150 zł

5.Ciele 1 szt. 200 zł

6 Łania 1 szt. płatna w II klasie jakości tuszy ceny obowiązującej w punkcie skupu, jednak nie mniej niż 250 zł

7.Byk 1 szt. płatny w II klasie jakości tuszy ceny obowiązującej w punkcie skupu, jednak nie mniej niż 450 zł

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 23

 

W przed dzień polowania zbiorowego na zwierzynę grubą wykazanego w tzw. Planie polowań nie dopuszcza się żadnych polowań indywidualnych w tym rejonie, gdzie ma się odbyć polowanie zbiorowe.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 24 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

 

1.Dokarmianie bażantów w każdym nadchodzącym sezonie rozpoczynamy zaraz po żniwach tj: (ostatnia sobota miesiąca września, będzie to sobota gospodarcza, która ma na celu doprowadzić stan podsypów do stanu używalności) Każdy z członków koła na zebraniu w miesiącu maju otrzymuje harmonogram w jakich dniach należy dokarmiać bażanty. Obowiązuje z każdym nowym rozpoczynającym się sezonem łowieckim

2.Za nieobecność w dniu w którym przypada dokarmianie bażanta myśliwy ma obowiązek przepracowania dodatkowo 15 godzin roboczych.

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 25

1.Zezwala się na wykonywanie polowania przy założonych indywidualnych nęciskach z karmą własną, zgłoszonych zarządowi. Myśliwy ustala miejsce nęciska z Łowczym i leśniczym na danym terenie. Myśliwy może posiadać 1 nęcisko stałe, 1 tymczasowe za zgodą łowczego. Nęciska stałe i tymczasowe zostaną ewidencjonowane w zeszycie który zostanie wyłożony wraz z książką ewidencji pobytu myśliwych. Korzystanie z nęcisk znajdujących się w wykazie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli osoba posiadająca nęcisko zezwoli na wykonywanie polowania indywidualnego w tym miejscu. Osoby które nie dostosują się do w/w uwagi i skorzystają z nęciska bez wiedzy kolegi do którego należy nęcisko zostaną ukarane przez zarząd w trybie natychmiastowym. Wpisów nęcisk stałych dokonuje łowczy. Nęciska tymczasowe wpisują koledzy indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu leśniczemu danego leśnictwa z określeniem daty rozpoczęcia nęcenia jak również jego zakończenia. Nęcisko tymczasowe może być założone nie dłużej niż na 14 dni. Nęciska stałe na których nie będzie utrzymywany porządek zostaną nieodwaraclnie zlikwidowane przez Zarząd Koła.

 • Ambony na nęciska myśliwi wykonują we własnym zakresie. Materiał do wybudowania ambony myśliwy otrzymuje z koła.

 

Za 21 Przeciw 1 Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 26 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Zabrania się zakładania nęcisk na łąkach dzierżawionych przez koło.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 27 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Wysokość składki koła wynosi 35 zł.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 28 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych:

 • Dziki

a) zakaz strzelania loch przez cały sezon.

b) nie więcej niż 3 szt. dla myśliwego do końca października,

c) od 1 listopada o pozyskaniu dzików decyduje zarząd.

d) przy polach uprawnych odstrzał dzików bez ograniczeń

 • Jelen

 • Jeleń Byk

 • Wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

2.Jeleń Łania, Ciele

a) Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 

 • Sarna

1, Sarna Rogacz

a) w miesiącu maju, czerwcu, lipcu odstrzał na 1 szt./m-c otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy,

 • w miesiącu sierpniu, wrześniu odstrzał otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy do wykonania planu

 • Sarna Koza i Koźlę

 • Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 • Bażanty

a)odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań.

b) Polowania odbywają się tylko według planu polowań.

c) Polowanie o godz. 8.00 zaczyna się zbiórką przed domkiem myśliwskim, Myśliwi w czasie zbiórki dzielą się w grupy i rozjeżdżają na polowanie.

 

 • Kaczki

 • Polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień, w soboty od 12( w południe) do niedzieli do 12( w południe) .

 • b) Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulamin

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 29

Tracą moc uchwały:

nr 70 z dnia 2011-04-09,

nr 3 z dnia 27.06.2011r ,

nr 49 z dnia 2011-04-09,

nr 5 z dnia 2012-04-21,

nr 51 z dnia 2011-04-09,

nr 66 z dnia 2011-04-09,

nr 25 z dnia 2011-04-09 ,

nr 10 z dnia 2012-04-21,

nr 52 z dnia 2011-04-09 ,

nr 17 z dnia 2011.04.09

nr 9 z dnia 2012-04-21

nr 12 z dnia 2012.04.21

nr 18 z dnia 2012.04.21

 

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

Uchwała nr 30

Odwołano kolegę Józefa Chwala z zespołu do szacowania szkód.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 31

Odwołano kolegę Ewalda Skutnika z zespołu do szacowania szkód.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 32 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Powołano kolegę Stanisława Gad do zespołu szacowania szkód.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

Uchwała nr 33 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2016-04-02)

Powołano kolegę Andrzeja Piekarskiego do zespołu szacowania szkód.

Za 22 Przeciw - Wstrzymujących -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2012-04-21

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2012.04.21

Komisja w składzie :

Kol. …Andrzej Kasprusz…………………………………..

Kol. …Stanisław Piechowiak…………………………………….

Stwierdza prawomocność obrad, na stan 28 członków obecnych jest 22

Uchwała nr 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

Za …22……. Przeciw……….. Wstrzymujących…

………

Uchwała nr 2

 

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 3

 

W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu

Prezes Marek Dyszy za 22…… przeciw ….. wstrzymujących ……

Łowczy Piotr Holewa za 22…… przeciw ….. wstrzymujących ….

Skarbnik Piotr Machalica za 22…….. przeciw ….wstrzymujących …..

Sekretarz Zdzisław Goźliński za 22………przeciw….. wstrzymujących….

 

Uchwała nr 4

 

Przyjęto budżet na rok 2012/13

 

Za 22…….. przeciw …… wstrzymujących

 

Uchwała nr 5 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Ustala się terminy zebrań na 1 sobotę każdego miesiąca o godz. 17.00.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących

Uchwała nr 6 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Uchwala się obowiązek przepracowania 40 godzin rocznie na rzecz koła lub zapłatę za nieprzepracowane godziny w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę roboczą. Prace gospodarcze na każdy rok łowiecki przydziela zarząd. Każdy myśliwy ma obowiązek ustalenia chęci wykonania prac gospodarczych z łowczym do zebrania w miesiącu maju bieżącego roku. Brak tej deklaracji w tym terminie upoważnia zarząd do nałożenia opłaty za prace gospodarcze, które muszą być wpłacone na konto koła do końca m-ca maja bieżącego roku. Myśliwi deklarujący swoją chęć w wykonywaniu prac powinni wykonać swoje prace do końca lipca bieżącego roku.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 7 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Każdy myśliwy naszego koła który nie wywiązał się z przydzielonych obowiązków wynikających z uchwał walnych zgromadzeń jest zobowiązany do przepracowania dodatkowych godzin gospodarczych, . Jeżeli myśliwy nie wywiązał się z danej uchwały , zarząd kontaktuje się z nim do 14 dni i ustala wykonanie robót gospodarczych ( ilość godzin ustalona jest zawsze w danej uchwale) . Jeżeli myśliwy nie wykona godzin gospodarczych ustalonych z zarządem w danym terminie, zarząd przeliczy godziny na stawkę obowiązującą w naszym kole tzn. 1 godzina 10 zł.( Uchwała nr 29 z dnia 09-04-2011) i pisemnie wyśle danemu myśliwemu wezwanie do zapłaty. Nie rozliczenie się z godzin gospodarczych w wskazanym terminie spowoduje zastosowanie uchwał Statutu PZŁ przez zarząd .

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

Uchwała nr 8

 

Każdy myśliwy ma obowiązek wyczyszczenia paśnika tzn. (opróżnieniu z siana, wybieleniu wapnem, kontroli soli w lizawce) przydzielonego mu paśnika do 31 marca każdego roku. Za nie wykonanie tej pracy myśliwy ma obowiązek przepracowania dodatkowych 10 godzin.

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 9 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Introdukcja zwierzyny drobnej Bażanty 150 szt.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 10 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

1.Dokarmianie bażantów w sezonie 2012-2013 rozpoczynamy zaraz po żniwach 15.09.2013r. Każdy z członków koła na zebraniu walnym otrzymuje harmonogram w jakich dniach należy dokarmiać bażanty.

2.Za nieobecność w dniu w którym przypada dokarmianie bażanta myśliwy ma obowiązek przepracowania dodatkowo 15 godzin roboczych.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 11 ( Traci moc uchwałą nr 11 WZ z dnia 2018-05-26)

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych:

 1. Dziki

a) zakaz strzelania loch przez cały sezon.

b) nie więcej niż 2 szt. dla myśliwego do końca października,

c) od 1 listopada o pozyskaniu dzików decyduje zarząd.

d) przy polach uprawnych odstrzał dzików bez ograniczeń

 1. Jelen

 1. Jeleń Byk

 1. Wszyscy myśliwi selekcjonerzy zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

2.Jeleń Łania, Ciele

a) Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 

 1. Sarna

1, Sarna Rogacz

a) w miesiącu maju, czerwcu, lipcu odstrzał na 1 szt./m-c otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy,

 1. w miesiącu sierpniu, wrześniu odstrzał otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy do wykonania planu

 1. Sarna Koza i Koźlę

 1. Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 

 1. Bażanty

a)odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań.

b) Polowania odbywają się tylko według planu polowań.

c) Polowanie o godz. 8.00 zaczyna się zbiórką przed domkiem myśliwskim, Myśliwi w czasie zbiórki dzielą się w grupy i rozjeżdżają na polowanie.

 1. Kaczki

 1. Polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień, w soboty od 12( w południe) do niedzieli do 12( w południe) .

 2. b) Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulamin

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 12 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Zabrania się zakładanie nęcisk na terenie Ostrożnica ( w sitach ). Dokładne granice terenu na zebraniu walnym.

Za …20…… Przeciw …2…….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 13

 

Wszyscy myśliwi naszego koła bez względu pełnionych funkcji w kole są zobowiązani w uczestnictwie podczas dokarmiania zwierzyny a także w odpracowaniu sobót gospodarczych.

 

Za ……… Przeciw …22…….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 14 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Uchwala się zasady odpłatności za korzystanie z domku myśliwskiego:

 1. Członek koła raz w roku korzysta z domku w cenie 20 zł (drzewo ,energia itp.), następnie za każde wynajęcie 120 zł.

 2. Chęć wynajęcia domku przez myśliwego ustalane jest tylko z gospodarzem domku, który daje i odbiera klucze od wynajmującego, spisuje protokół wynajęcia i dostarcza go zarządowi na najbliższym zebraniu.

 3. Domek może być wynajęty tylko członkowi naszego koła.

 4. Domek nie może być wynajęty w pierwsze soboty miesiąca każdego miesiąca.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 15 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Wpłaty za zwierzynę pobraną na użytek własny wpłacamy tylko na konto bankowe.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

 

 

 

Uchwała nr 16

 

W czasie obchodzenia tradycji myśliwskich takich jak : dzień św. Huberta, dzień polowania wigilijnego, dzień polowania kończącego sezon polowań - zabrania się w te dni polowań indywidualnych.

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

Uchwała nr 17Łowczy koła zabiera na wycenę poroża samców zwierzyny płowej dane przez członków naszego koła do wyceny tylko prawidłowo spreparowane tzn. wybielone, szczęki jak i kości czaszki niepołamane. Nieodebrane trofea przez łowczego myśliwy sam dostarcza na wycenę.Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

Uchwała nr 18 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

W sezonie łowieckim 2012-2013 planujemy dwie soboty gospodarcze o których koledzy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani (obecność obowiązkowa)

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 19 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Wydanie odstrzału dla Mariusza Miśka na sarnę rogacza 1 szt.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 20 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Wydanie odstrzału dla Bernarda i Ernesta Mazalików na sarnę rogacza po 1 szt.

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

Uchwała nr 21Za zwierzynę oddaną do punktu skupu myśliwi otrzymują rekompensatę kosztów polowania w wysokości 20 % wartości tuszy.Za …21…… Przeciw …1…….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 22Urządzenia myśliwskie takie jak ambony, paśniki , podsypy muszą być wykonane według szkiców podanych przez zarząd. Inne nie zostaną odebrane. Szkice są dołączone w załączniku uchwały.Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

Uchwała nr 23

Ustala się ilość godzin za wykonane prace na rzecz Koła:

a) 40 godz. ambona (materiał z koła)

b) 80 godz. ambona (własny materiał)

c) 20 godz. paśnik (materiał z koła)

d) 40 godz. paśnik (własny materiał)

e) 5 godz. podsyp (drewno pocięte przygotowane z koła)

f) 15 godz. (zasiadka łowiecka)

g) 6 godz. (konserwacja ambony)

h) 5 godz. (uzupełnienie soli w wszystkich paśnikach)

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

Uchwała nr 24

Lizawka powinna być w kopana do gruntu na co najmniej 70 cm. A wysokość 130 cm. nad gruntem. Jeżeli myśliwy zmniejszy wymiary zostanie obciążony kosztem lizawki.

 

Za …22…… Przeciw ……….. Wstrzymujących

 

Uchwała nr 25

 

Walne zgromadzenie upoważnia zarząd do podjęcia działań w celu wydzierżawienia pola na naszym terenie łowieckim

 

Za …22.. Przeciw…… Wstrzymujących

 

Uchwała nr 26

 

Walne zgromadzenie upoważnia zarząd do zawarcia umowy z firmą ochroniarską na ochronę domku myśliwskiego i skorzystania z rezerwy budżetowej.

 

Za …22.. Przeciw…… Wstrzymujących

 

Uchwała nr 27Tracą moc dotychczas podjęte uchwały przez członków koła łowieckiego „Świerklaniec” w Nakle Śląskim walnego zgromadzenia z dnia 09-04-2011 o następujących numerach:12/2011, 13/2011, 22/2011, 26/2011, 29/2011, 30/2011, 34/2011, 35/2011, 38/2011, 40/2011, 55/2011, 57/2011, oraz walnego zgromadzenia z dnia 27-06-2011 o następujących numerach: 1/27.06.2011

Za ..22… Przeciw ……….. Wstrzymujących ………….

 

 

Nakło Śląskie 2011-06-27

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2011.06.27

 

Komisja Uchwał i Wniosków

w składzie:

 

Andrzej Kasprusz – przewodniczący

Andrzej Piekarski – członek uchwaliła:

 

Uchwała nr 1 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Ustala się dwie soboty robocze - obecność obowiązkowa. W razie nieobecności myśliwego można w zastępstwie wyznaczyć pełnomocnika do wykonania prac nie będących członkami koła. Nieobecność oznacza przepracowanie dodatkowych 5 godzin społecznych.

 

Uchwała nr 2 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Przed każdym rozpoczynającym się sezonem łowieckim, każdy z kolegów ma obowiązek sprawdzenia przydzielonej mu ambony przez łowczego czy nadaje się do polowania. Brakujące szczeble, zastrzały, deski, okrycia dachowe należy uzupełnić do 25 IV br., tak aby ambona nadawała się do użytku w nowym sezonie. Jeżeli jest całkowicie zniszczona należy to zgłosić łowczemu do 15 IV br. przed rozpoczęciem sezonu. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało wstrzymaniem odstrzału na zwierzynę grubą na okres 6 miesięcy. Jeżeli przez ten okres ambona pozostanie w złym stanie odstrzał będzie wstrzymany aż do wykonania pracy.

 

Uchwała nr 3 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Leśniczemu leśnictwa Świerklaniec przyznajemy odstrzał na jednego dzika i rogacza w sezonie.

 

Uchwała nr 4

W wyborach uzupełniających do komisji rewizyjnej, w głosowniu tajnym, wybrano Andrzeja Kasprusza na członka Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakło Śląskie 2011-04-09

UCHWAŁA

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚWIERKLANIEC” ODBYTEGO W DNIU 2011.04.09

 

Komisja w składzie :

Kol. Andrzej Kasprusz

Kol. Stanisław Piechowiak

Stwierdza prawomocność obrad, na stan 28 członków obecnych jest- 19

 

Uchwała nr 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły rok.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 2

 

Zatwierdza się sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 3

 

W sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu

Prezes Marek Dyszy za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

Łowczy Anzelm Czaja za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

Skarbnik Piotr Machalica za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

Sekretarz Zdzisław Goźliński za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 4

 

Rozszerzenie walnego zgromadzenia o następujące punkty:

1. Przyjęcie rezygnacji obecnego łowczego

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Podanie kandydatów na funkcję łowczego

4. Głosowanie (tajne)

5. Ogłoszenie wyników.

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 5

 

Walne zgromadzenie przyjęło rezygnację łowczego Anzelma Czaja, stwierdzając jednocześnie że zaprzestał on pełnić funkcje łowczego.

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

 

 

 

 

Uchwała nr 6

 

Walne zgromadzenie wybrało komisję skrutacyjną w składzie:

Kol. Leszek Kocot

Kol. Michał Piechowiak

Kol. Piotr Flisowski

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 7

 

Podano jedną kandydaturę na funkcje Łowczego Kol. Piotra Holewe.

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 8

 

W głosowaniu tajnym wybrano na funkcję łowczego Piotra Holowe.

 

za 17 przeciw 2 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 9

 

Przyjęto budżet na rok 2011/12

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 10

 

Tracą moc dotychczas podjęte uchwały przez członków koła łowieckiego „Świerklaniec” w Nakle Śląskim w zakresie jak poniżej.

 

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 11

 

Podstawą działalności finansowej koła jest budżet uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 12 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Ustala się terminy zebrań na 1 sobotę miesiąca o godz. 17.00. Obowiązkowe w następujących miesiącach: marzec, maj, sierpień, wrzesień, październik, grudzień.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 13 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Ustala się dwie soboty robocze.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 14

Ubiegający się o przyjęcie do koła myśliwy niestowarzyszony lub z innego koła obowiązany jest wpłacić na konto koła wpisowe w wysokości 10 krotnej składki na PZŁ obowiązującej w danym roku kalendarzowym płatnej w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu do koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 15

 

Od osób nie związanych z kołem, członków koła, firm, instytucji zarząd ma prawo przyjmować dobrowolne darowizny, w dowolnej kwocie.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 16

 

Wszystkie darowizny powinny być przekazywane przelewem – na konto koła.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 17 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2013-04-20)

Wysokość składki na rzecz koła przyjmuje się w wysokości 30 zł miesięcznie, płatną na miesięcznych zebraniach, lub do dnia każdego miesiąca kiedy wypada zebranie przelewem na konto koła lub drukiem KP.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 18 /traci moc uchwałą nr 22 z dnia 07.08.2021 /


Skarbnik płaci 50 % składki członkowskiej.


Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 19

 

Zaległości w opłacaniu składek przez okres 3 miesięcy mogą skutkować skreśleniem z listy członka koła, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o zadłużeniu i wskazaniu terminu uregulowania należności.Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 20

 

Wszystkie płatności muszą zostać uregulowane do 15 marca u skarbnika koła lub na konto bankowe. W przypadku braku wpłaty zaległości do 15 marca wstrzymany zostanie odstrzał na zwierzynę grubą.Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 21

 

Opłata za zwierzynę drobną dla członków koła wynosi 10 zł płatna do zebrania w miesiącu sierpniu. Płatne przed uzyskaniem odstrzału.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 22 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Wprowadza się rekompensatę kosztów polowania w wysokości 20 % za oddane do skupu pozyskane jelenie łanie i jelenie byki. Za pozostałą pozyskaną zwierzynę z rekompensaty zrezygnowano.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 23

 

Opłata za odstrzał na zwierzynę drobną dla gości na cały sezon: kaczki, piżmaki, gołębie, bażanty 150 zł.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 24

 

Opłata za odstrzał na zwierzynę drobną tzn. kaczki, gołębie, bażanty, piżmaki dla gości na jeden dzień wynosi 25 zł.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 25 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Odpłatność za zwierzynę grubą dla członków koła zabierana na użytek własny:

- Dzik 1 szt. 80 zł.

- Koźle 1 szt. 100 zł

- Kozioł 1 szt. 150 zł

- Koza 1 szt. 150 zł

- Ciele 1 szt. 200 zł

- Łania 1 szt. 250 zł

- Byk 1 szt. 450 zł

Za 18, Przeciw 0, Wstrzymujących 1

Uchwała nr 26 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Uchwala się zasady odpłatności za korzystanie z domku myśliwskiego:

 1. Członek koła raz w roku korzysta z domku w cenie 20 zł (drzewo ,energia itp.), następnie za każde wynajęcie 120 zł.

 2. Chęć wynajęcia domku przez myśliwego ustalane jest tylko z gospodarzem domku, który daje i odbiera klucze od wynajmującego, spisuje protokół wynajęcia i dostarcza go zarządowi na najbliższym zebraniu.

 3. Domek może być wynajęty tylko członkowi naszego koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 27

 

Wszystkie koszty związane z indywidualnym podnoszeniem kwalifikacji ponosi zainteresowany członek koła.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 28

Szkolenia, na które kieruje zarząd pokrywa kasa koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

 

Uchwała nr 29 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Uchwala się obowiązek przepracowania 40 godzin rocznie na rzecz koła lub zapłatę za nieprzepracowane godziny w wysokości 10,00 zł za jedną godzinę roboczą tj. 400 zł rocznie.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 30 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Prace gospodarcze na każdy rok łowiecki przydziela zarząd. Każdy myśliwy ma obowiązek ustalenia chęci wykonania prac gospodarczych z Łowczym do zebrania w miesiącu maju. Brak tej deklaracji w tym terminie upoważnia zarząd do nałożenia opłaty za prace gospodarcze.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0Uchwała nr 31

Zarząd zostaje zwolniony z 40 godzin prac gospodarczych.Za 18, Przeciw 0, Wstrzymujących 1

 

Uchwała nr 32

Z prac zwolnieni są myśliwi, którzy ukończyli 70 rok życia.

 

Za 18, Przeciw 0, Wstrzymujących 1

 

Uchwała nr 33

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwolniony jest z godzin gospodarczych.

Za 17, Przeciw 0, Wstrzymujących 2

 

Uchwała nr 34 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Każdy myśliwy ma obowiązek wyczyszczenia paśnika tzn. (opróżnieniu z siana, wybieleniu wapnem, kontroli soli w lizawce) przydzielonego mu paśnika do 30 kwietnia każdego roku. Za nie wykonanie tej pracy myśliwy ma obowiązek przepracowania dodatkowo 5 godzin gospodarczych.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 35 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Każdy z myśliwych ma obowiązek kontroli soli w swojej przypisanej lizawce w ciągu roku gospodarczego i uzupełnienie braku.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 36

Do szacowania szkód spowodowanych przez zwierzynę wybrano Józefa Chwala i Ewalda Skutnika, którzy do 15 marca przedstawiają harmonogram ilości godzin wykonanej pracy.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 37 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Gospodarzem domku myśliwskiego wybrano kol Dyszy Henryk, jednocześnie został zwolniony z 40 godzin prac gospodarczych. Do obowiązków gospodarza należy :

a) pilnowanie porządku w domku myśliwskim, sprzątanie wnętrza domku,

c) palenie w kominku przed zebraniami w miesiącach zimowych,

d) powiadomienie zarządu o potrzebach związanych z domkiem myśliwskim i obejściem,

e) wydawaniem karmy,

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 38 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Introdukcja zwierzyny drobnej

 1. Bażanty 100 szt. oraz b) Dzikie króliki do 2000 zł.

Za 11, Przeciw 5, Wstrzymujących 3

 

Uchwała nr 39

Ilość i rodzaj zakupionej karmy na dany rok gospodarczy decyduje zarząd.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 40 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Dokarmianie zwierzyny drobnej:

 1. bażantów-

Teren podzielony zostanie na 3 obszary . Myśliwi podzieleni na 3 grupy z wyłonionymi kierownikami danych grup. Kierownicy grup zgłaszają wykonane dokarmianie zarządowi. Każda grupa odpowiedzialna jest za swój obszar który dokarmiają według harmonogramu:

1) 15 wrzesień do 22 wrzesień,

2) 06 październik do 13 październik

3) 27 październik do 03 listopad

4) 17 listopad do 24 listopad

5) 08 grudzień do 15 grudzień

6) 29 grudzień do 05 styczeń

7) 19 styczeń do 26 styczeń

8) 09 luty do 16 luty

9) 01 marzec do 08 marzec

10 22 marzec do 29 marzec

Podział myśliwych w dokarmianiu bażantów:

 1. Grupa I

 1. Andrzejewski Henryk

 2. Bestydziński Wojciech

 3. Ciemięga Rafał

 4. Gajda Marek

 5. Goźliński Zdzisław

 6. Piechowiak Stanisław

 7. Piechowiak Michał

 8. Szczepkowski Wojciech

 9. Skutnik Ewald

 10. Skutnik Marian 1. Grupa II

 1. Dyszy Marek

 2. Dyszy Henryk

 3. Blochel Andrzej

 4. Machalica Piotr

 5. Popanda Karol

 6. Szymroszczyk Jan

 7. Chwal Józef

 8. Gad Stanisław

 9. Kasprusz Andrzej

 10. Kocot Leszek 1. Grupa III

 1. Czaja Anzelm

 2. Flisowski Piotr

 3. Holewa Piotr

 4. Nitka Marek

 5. Nitka Piotr

 6. Piekarski Andrzej

 7. Potocki Janusz

 8. Trembaczewski Roman

 9. Wicher Jacek

 10. Jan Paruzel

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 41

Początek dokarmiania zwierzyny grubej zaczynamy nie później niż 30.10.2011

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 42

Pasza zakupiona przez koło przeznaczona jest do dokarmiania zwierzyny tylko w miejscach ustalonych przez zarząd.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 43

 

Paśniki zaopatrzone w siano do 30 października.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 44

 

Zarząd decyduje o terminie i wykonawcy koszenia i nawożenia łąk oraz rozwożenia paszy.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 45

 

Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są przez Łowczego po uzgodnieniu z pozostałymi członkami zarządu bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 46 (Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Zarząd koła może wyróżniać członków koła udzieleniem odstrzałów, których nie starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością godzin prac gospodarczych na rzecz koła oraz tych, którzy polując w roku poprzednim nie pozyskali tej zwierzyny.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 47

 

Wstrzymać upoważnienie członkowi koła może jedynie zarząd koła – swoją uchwałą.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 48

 

Obligatoryjnie odstrzału nie wydaje się myśliwemu, który nie dokonał tzw. przystrzelania i przeglądu broni przed sezonem oraz zalega z opłatami na rzecz koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 49 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Wykonanie planu pozyskania danej zwierzyny, automatycznie anuluje upoważnienia na odstrzał tego gatunku.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 50 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2016-04-02)

Łowczy koła odpowiada za zgodność książek ewidencji zgłoszeń na polowania indywidualne z obowiązującymi przepisami oraz kontroluje prawidłowość dokonywanych w niej wpisów przez myśliwych.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 51 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Miejscem wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest ul. Leśna 2 w Nakle Śląskim.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 52 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Zezwala się na wykonywanie polowania przy założonych indywidualnych nęciskach z karmą własną, zgłoszonych zarządowi. Myśliwy ustala miejsce nęciska z Łowczym i leśniczym na danym terenie. Myśliwy może posiadać 1 nęcisko stałe, 1 tymczasowe za zgodą łowczego. Nęciska stałe i tymczasowe zostaną ewidencjonowane w zeszycie który zostanie wyłożony wraz z książką ewidencji pobytu myśliwych. Korzystanie z nęcisk znajdujących się w wykazie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli osoba posiadająca nęcisko zezwoli na wykonywanie polowania indywidualnego w tym miejscu. Osoby które nie dostosują się do w/w uwagi i skorzystają z nęciska bez wiedzy kolegi do którego należy nęcisko zostaną ukarane przez zarząd w trybie natychmiastowym. Wpisów nęcisk stałych dokonuje łowczy. Nęciska tymczasowe wpisują koledzy indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu leśniczemu danego leśnictwa z określeniem daty rozpoczęcia nęcenia jak również jego zakończenia. Nęcisko tymczasowe może być założone nie dłużej niż na 14 dni.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 53 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2016-04-02)

W przed dzień polowania zbiorowego na zwierzynę grubą wykazanego w tzw. Planie polowań nie dopuszcza się żadnych polowań indywidualnych.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 54

 

Myśliwi, którzy nie biorą udziału w danym dniu w polowaniu zbiorowym nie mają prawa polować w tym dniu indywidualnie do godz. 15.00

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 55 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Trzy dziki z planu polowań zostają zablokowane na polowania zbiorowe do końca stycznia.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 56 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2015-04-11)

Odstrzał dzików zaczyna się od 1 maja.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 57 ( Traci moc uchwałą nr 27 WZ z dnia 2012-04-21)

Wprowadza się poniższe regulacje dotyczące wydawania odstrzałów na zwierzynę grubą na polowaniach indywidualnych:

 1. Dziki

a) zakaz strzelania loch przez cały sezon.

b) do końca października pozyskanie 20 szt. dzików

c) nie więcej niż 3 szt. dla myśliwego do końca października,

d) od 1 listopada o pozyskaniu dzików decyduje zarząd.

e) od 1 lutego wszyscy zainteresowani myśliwi otrzymują odstrzał na pozostałe dziki,

f) jeżeli zostałby jeden dzik nie pozyskany na polowaniach zbiorowych, zostanie rozdysponowany jako nagrodę dla myśliwego, który czynnie uczestniczy w życiu naszego koła.

 1. Jelenie

 1. Jeleń Byk,

 1. na początku sezonu odstrzał na 1 szt. otrzymają wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy, drugą sztukę mogą otrzymać jeśli taka pozostała od 1 lutego,

 1. Jeleń Łania,

 1. na początku sezonu odstrzał na 1 szt. otrzymają wszyscy zainteresowani myśliwi, drugą sztukę mogą otrzymać jeśli taka pozostała od 1 grudnia,

 1. Jeleń Ciele,

 1. na początku sezonu odstrzał na 1 szt. otrzymają wszyscy zainteresowani myśliwi, drugą sztukę mogą otrzymać jeśli taka pozostała od 1 grudnia,

 1. Sarna Rogacz

 1. na początku sezonu odstrzał na 1 szt. otrzymują wszyscy zainteresowani myśliwi selekcjonerzy, drugą sztukę mogą otrzymać w następnym miesiącu. Trzecią i następną mogą otrzymać jeżeli zostały wolne odstrzały oraz jeżeli odstrzelili kozę, lub koźle w sezonie poprzednim.

 1. Sarna Koza i Koźlę

 1.  
  1. Wszyscy myśliwi zainteresowani otrzymują odstrzał do wykonania planu

 1. Bażanty

 1.  
  1. odstrzały indywidualne mogą być wydawane dla wszystkich chętnych myśliwych. Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań.

  2. Polowania odbywają się tylko według planu polowań.

 1. Kaczki

 1. Polowanie na kaczki dozwolone jest jedynie w środy cały dzień, w soboty od 12( w południe) do niedzieli do 12( w południe) .

 2. b) Polowanie może odbywać się tylko zgodnie z &5 Regulaminu Polowań.

 1. Lisy

 1. Każdy myśliwy ma obowiązek pozyskania co najmniej jednego lisa. Brak pozyskania 1 lisa w sezonie powoduje:

- wstrzymanie odstrzału na zwierzynę grubą w następnym sezonie

- brak możliwości otrzymania odstrzału na dziki w tym sezonie które zostałyby do rozdysponowania w miesiącu lutym.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 58 ( Traci moc uchwałą WZ z dnia 2014-04-26)

Plan polowań zbiorowych opracowuje zarząd koła, podając w szczególności prowadzącego polowanie oraz 2 organizatorów każdego polowania, dla których obecność na polowaniu jest obowiązkowa.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 59

Harmonogram polowań zbiorowych otrzyma każdy członek Koła.Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

 

 

 

Uchwała nr 60

Do podstawowych obowiązków organizatorów polowania należy:

 1. zapewnienie naganki tzn. 6 naganiaczy, po trzech od każdego organizatora ;

 2. sporządzenie listy naganki.

 3. zabezpieczenie apteczki, kołatek oraz kamizelek ochronnych dla naganiaczy;

 4. rozliczenie polowania;

 5. organizacja ogniska tzn. ( w miejscu zbiórki rozpala ognisko z suchego drewna na wysokość 100 cm , które ma być przygotowane przed polowaniem lub dzień wcześniej).

 6. Nieobecność organizatora polowania jest usprawiedliwiona jeżeli powiadomi zarząd i przekaże obowiązki innemu myśliwemu.

 7. Drobny poczęstunek po polowaniu zapewnia zarząd w porozumieniu z myśliwymi uczestniczącymi na polowaniu zbiorowym.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 61

Kary organizatorów polowania:

 1. brak zorganizowania naganiaczy przez organizatora spowoduje wstrzymanie odstrzału na okres 3 miesięcy na zwierzynę grubą lub przepracowanie dodatkowo 15 godzin roboczych na rzecz koła, odstąpienie od kary może być tylko w przypadku kiedy liczba naganki będzie przynajmniej 6 osób.

 2. za brak zorganizowania ogniska organizator ma obowiązek przepracowania 10 godzin na rzecz koła,

   

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 62

 

Nieobecność prowadzącego polowania uważa się za usprawiedliwioną, jeżeli uzgodni fakt z zarządem koła i on powierzy swoje obowiązki innemu koledze.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 63

 

Nieusprawiedliwiony brak prowadzącego polowania skutkuje zabraniem odstrzału na 3 miesiące.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 64

 

Członkowie koła mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty jednego z członków zarządu oraz poinformowaniu prowadzącego polowanie przed polowaniem.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

 

 

 

 

Uchwała nr 65

 

Za gości w terenie obwodu podczas polowania odpowiada osoba zapraszająca.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 66 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

Myśliwi nie będący członkami naszego koła na polowaniach zbiorowych nie mają prawa odstrzału do jelenia byka.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 67

Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, ma prawo pierwszeństwa do zakupu jej tuszy. Ceny zakupu zwierzyny przez członków koła określa odrębna uchwała.

 

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 68

 

Podstawą obciążenia myśliwego za sprzedawaną mu tuszę jest protokół pobrania tuszy na użytek własny, określający m.in. wagę tuszy, wystawiony przez łowczego. ( lub skarbnika podczas płacenia za pozyskaną zwierzynę)

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

Uchwała nr 69

 

Tusza, która nie jest pobierana na użytek własny, musi zostać dostarczona przez myśliwego do punktu skupu wskazanego przez zarząd koła, wraz z podrobami wymaganymi przez punkt skupu.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 70 ( Traci moc uchwałą nr 29 WZ z dnia 2013-04-20)

W przypadku pobrania tuszy na użytek własny, myśliwy ma 30 dni na
dostarczenie protokołu do skarbnika koła i dokonania rozliczenia z
pobranej zwierzyny.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 71

Myśliwy nie będący członkiem koła, wykonujący polowanie , zatrzymuje dla siebie zwierzynę drobną. W przypadku pobrania tuszy zwierzyny grubej na użytek własny pozyskanej na polowaniu zbiorowym myśliwy opłaca 100% wartości tuszy wg obwiązujących cen w skupie.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 72

Organizowania uroczystych polowań zbiorowych: Hubertus, Polowanie Wigilijne, oraz Polowanie kończące sezon polowań na zwierzynę grubą, opłacając ich koszt z kasy Koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 73

Organizowania przed sezonem tzw. przystrzelania broni, połączonego ze szkoleniem w zakresie: bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz z regulaminu polowań.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

Uchwała nr 74

Założenia strony internetowej naszego koła.

Za 19, Przeciw 0, Wstrzymujących 0

 

 

 

 

Kontakt:  

Prezes: marek.dyszy@tlen.pl

Łowczy: low.p.holewa@gmail.com

Sekretarz: transpiek@wp.pl

Skarbnik:gabmat@gmail.com 

Adres korespondencyjny:

Andrzej Piekarski 

 42-595 Sączów ul.Kościuszki 1a